Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  KUCHNIEORIENTALNE.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kuchnieorientalne.pl prowadzony jest przez Jacka Orłowskiego prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. Kankro Jacek Orłowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Asfaltowa 6, 05-092 Łomianki, NIP5240012034, REGON 010072440, adres poczty elektronicznej: info@kuchnieorientalne.pl.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma F.H.U. Kankro Jacek Orłowski zarejestrowana w Łomiankach 05-092 ul. Asfaltowa 6.
 2. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
  1. złożenia i realizacji zamówienia na nasze wyroby na podstawie umowy sprzedaży;
  2. wystawienia faktur VAT oraz prowadzenia ewidencji VAT;
 3. Tylko w przypadku, jeżeli wyrażą Państwo odrębną dobrowolną zgodę, będziemy:
  1. przetwarzać Państwa dane osobowe w celach marketingowych;
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych w zakresie umożliwiających nam wystawienie faktury VAT oraz prowadzenia ewidencji VAT jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 106e oraz art. 125 ustawy o podatku od towarów i usług.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z F. H. U. Kankro w zakresie i celu, w jakim korzystamy ze wsparcia tych podmiotów w obszarze obsługi IT, prowadzenia wysyłki newslettera, wysyłek zamówionych towarów, a w przypadkach, gdy prawo tego wymaga, również organom władzy państwowej.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas:
  1. przez okres realizacji umowy, a po tym okresie do czasu przedawnienia się roszczeń z tej umowy;
  2. w celach marketingowych, do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu albo do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, a po tym momencie przez okres, w którym może pojawić się potrzeba udowodnienia przed organami władzy państwowej, że nasze działania marketingowe wobec Państwa były zgodne z prawem.
 7. Mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  3. wniesienia sprzeciwu z związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby marketingowe.
 8. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakim jej Państwo udzielili. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można dokonać za pomocą przesłanego pisemnego i podpisanego czytelnie wniosku na adres F. H. U. Kankro  05-092 Łomianki ul. Asfaltowa 6  lub e-mail na adres firmowy:                 .

III. DEFINICJE:

-SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCAwww.kuchnieorientalne.pl prowadzony jest przez Jacka Orłowskiego prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. Kankro Jacek Orłowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Asfaltowa 6, 05-092 Łomianki, NIP5240012034, REGON 010072440, adres poczty elektronicznej: info@kuchnieorientalne.pl

-KLIENT:  a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; b) osoba prawna; albo c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

-KONSUMENT– zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

-UMOWA SPRZEDAŻY– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

-ZAMÓWIENIE– oświadczenie woli Konsumenta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

-PRODUKT– dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

-DOSTAWA - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Konsumentowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

-CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA– czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Konsumenta formą dostawy/odbioru.

-DNI ROBOCZE– wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

-PRZELEW BANKOWY– płatność wykonywana przez Konsumenta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego.

-PRZELEW INTERNETOWY– płatność wykonywana przez Konsumenta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayPal lub innych systemów płatności on-line.

-RODO” – należy przez to rozumieć ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04);

 IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO:

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 2. Korzystania ze Sklepu internetowego powinno odbywać się w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w sklepie internetowym " www.kuchnieorientalne.pl " odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 5. Korzystanie ze stron Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron Sklepu, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz - stanowiącą jego integralną część.
 7. W celu korzystania ze stron Sklepu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. W celu prawidłowego funkcjonowania stron Sklepu komputer lub urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję obsługi plików typu "Cookies".
 8. W celu dokonania Zamówienia Użytkownik powinien posiadać aktywny adres elektroniczny oraz aktywny numer telefonu.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania, w jakiejkolwiek formie, treści o charakterze bezprawnym.

 V. Rejestracja

 1. Rejestracja Użytkownika w Sklepie jest bezpłatna.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do przeglądania stron Sklepu, jak również nie jest konieczna do złożenia Zamówienia, jakkolwiek umożliwia Użytkownikowi przeglądanie historii i stanu swoich Zamówień, jak również otrzymywanie dodatkowych usług Sprzedawcy na żądanie Użytkownika.
 3. Aby zarejestrować się, Użytkownik powinien, za pomocą kursora, wybrać ikonkę "Zaloguj/Zarejestruj się", co spowoduje przekierowanie Użytkownika na stronę Sklepu umożliwiającą logowanie (dla zarejestrowanych Użytkowników) i/lub rejestrację Użytkownika.
 4. Kliknięcie w ikonkę "Załóż konto"spowoduje przekierowanie Użytkownika na stronę Sklepu zawierającą formularz rejestracyjny ("Formularz").
 5. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza.
 6. Przed wypełnieniem Formularza należy zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 7. Po wypełnieniu Formularza należy wybrać ikonkę "Zarejestruj się", co spowoduje przesłanie Formularza do Sprzedawcy. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony, zaś Użytkownik zostaje automatycznie zalogowany na swoje Konto - od tego momentu Użytkownik posiada aktywne Konto w Sklepie i może składać Zamówienia korzystając ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.

VI. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową kuchnieorientalne.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Konsumentowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Konsumenta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Konsument ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Konsumentowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Konsumenta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje stanowiące jego istotne elementy:
  1. rodzaj zamówionych Towarów, w tym ilość sztuk
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów
  3. wybranego sposobu dostawy
  4. kosztów dostawy
  5. wybranej metody płatności
  6. wybranego adresu dostawy
 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z kuchnieorientalne.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
  Po zawarciu umowy, Konsument otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 9. Konsumenci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu kuchnieorientalne.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

VII. Płatność i dostawy

 1. Ceny towarów zamieszczone na stronie sklepu są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy (w szczególności opłat za transport, dostarczenia i usług pocztowych). Są one wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania umową sprzedaży.
 2. Sprzedawca umożliwia klientowi następujące metody dostawy zamówionego towaru:
  1. przesyłki pocztowej,
  2. przesyłki pocztowej pobraniowej,
  3. dostarczenia towaru za pomocą przesyłki kurierskiej,
  4. dostarczenia towaru za pomocą przesyłki kurierskiej pobraniowej.
  5. dostarczenia towaru za pośrednictwem paczkomatu,
 3. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące formy płatności za zamówiony towar:
  1. płatność za pobraniem,
  2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o następującym numerze:
   98 1870 1045 2083 1061 7152 0001 (w tytule przelewu proszę podać także numer zamówienia),
  3. płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatnościPayU SA, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399, Kapitał zakładowy: 4.000.000 złotych w całości opłacony – aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej https://www.payu.pl/
 4. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż zamówionego towaru we własnym systemie księgowym oraz fakturą VAT, która jest są dołączana do zamówionego towaru lub przesyłana drogą elektroniczną.
 5. Do każdego złożonego w sklepie internetowym zamówienia zostanie dołączona faktura. Automatycznie będzie to faktura na osobę fizyczną. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT na osobę prawną należy poinformować sprzedawcę w trakcie procesu zamówienia wybierając odpowiednie pole w trakcie zamówienia. Zgodnie z prawem, klient nie może odmówić przyjęcia faktury za dokonane zakupy.
 6. Sprzedawca jest na obecną chwilę zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.
 7. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem (w przypadku płatności „za pobraniem”) lub niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym (w przypadku płatności przelewem bankowym).
 8. Zamówienie nieopłacone w terminie 7 dni zostanie automatycznie anulowane co równoznaczne będzie z odstąpieniem Sprzedawcy od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem. W razie anulowania zamówienia Klientowi nie będzie przysługiwać żądanie wydania Towaru objętego anulowanym zamówieniem.
 9. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.
 10. Termin dostawy Produktu do Dostawcy wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 3 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Konsument liczy się w następujący sposób:
  -w przypadku wyboru przez Konsumenta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego 
  -w przypadku wyboru przez Konsumenta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

 11. Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy oraz wybranego sposobu płatności (przy płatności za pobraniem koszt dostawy jest wyższy). Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia. Zamówienia o wartości od 199 zł (dotyczy zamówień realizowanych na terenie Polski) wysyłane są na koszt sprzedawcy.
 12. Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę. Sprzedawca zobowiązuje się, że przekaże Towary dostawcy w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych.
  Czas dostawy:
  1. Firmy kurierskiej  - maksymalny czas dostarczenia przesyłki to 2 dni robocze (na terenie Polski)
  2. Poczty Polskiej - maksymalny czas dostarczenia przesyłki to 2-4 dni robocze
  3. Paczkomatów Inpost - maksymalny czas dostarczenia przesyłki to 2-3 dni robocze
  4. Koszt wysyłki zgodnie z https://kuchnieorientalne.pl/koszt-dostawy
 13. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 14. Godzina dostarczenia towaru zależna jest od wielu czynników, między innymi gabarytu produktu, sezonowości, czy firmy kurierskiej. Konsument zobowiązany jest dostosować swoją obecność w dniu dostawy niezależnie od godziny dostawy. Sprzedawca nie ma wpływu na zmianę godziny dostarczenia towaru przez przewoźnika.
 15. Czas realizacji zamówienia po zaksięgowaniu środków na naszym rachunku bankowym lub w przypadku uzyskania pozytywnej autoryzacji przy płatnościach kartą lub za pomocą serwisów payU, następuje z reguły w ten sam dzień roboczy zamówienie złożone do godziny 8.00. Maksymalny czas realizacji zamówienia może się przedłużyć do 3 dni roboczych.
 16. W razie braku zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta
  z innych przyczyn Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej wskazanej przy rejestracji Indywidualnego konta Konsumenta albo przy składaniu Zamówienia lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Konsumenta,
  w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 17. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca przekaże Konsumentowi informację o zaistniałej sytuacji w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazanej przy rejestracji Indywidualnego konta Konsumenta oraz zaproponuje zmianę lub anulację zamówienia w całości albo w części. W razie braku jednoznacznej odpowiedzi Konsumenta na zaproponowane przez Sprzedawcę rozwiązanie zaistniałej sytuacji Sprzedawca zrealizuje zamówienie w zakresie posiadanych możliwości. Jeżeli Konsument opłacił zamówienie z góry, to cena za część niezrealizowanego zamówienia zostanie zwrócona Konsumentowi.
 18. W przypadku nieodebrania przez Konsumenta zamówionego Towaru, Sprzedawca zwraca otrzymane od Konsumenta płatności z potrąceniem kosztów zwrotu nieodebranego Towaru.
 19. W przypadku podania przez Konsumenta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.VIII. REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Konsumenta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta na przykład:
  1. pisemnie na adres: ul. Asfaltowa 6, 05-092 Łomianki
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@kuchnieorientalne.pl
 4. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu niezgodności towaru konsumenckiego z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
  1. Imię i nazwisko,
  2. numer zamówienia
  3. numer dowodu zakupu
  4. opis niezgodności towaru z umową,
  5. datę zakupu
  6. dane kontaktowe
  7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  8. Konsument , który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Asfaltowa 6, 05-092 Łomianki. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 IX. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta albo od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Prawo odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów opisanych w artykule 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 9 marca 2017 roku, Dz. U. z 2017 r. poz. 683) a także jeżeli prawo takie będzie wyłączone w oparciu o inne przepisy prawa. W szczególności dotyczy to Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w szczególności:
  1. pisemnie na adres 05-092 Łomianki ul. Asfaltowa 6
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na info@kuchnieorientalne.pl
 3. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy Sklep zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez kuchnieorientalne.pl Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 4. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Konsument skorzystał nabywając Towar, chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu Towaru, za który płatność dokonywana była przez Konsumenta przy odbiorze (przesyłka za pobraniem), w zależności od wyboru Konsumenta i za jego zgodą zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.
 5. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez     kuchnieorientalne.pl nie jest zobowiązana do zwrotu na rzecz Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych. W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić do kuchnieorientalne.pl zamówiony uprzednio Towar.
 6. Sklep kuchnieorientalne.pl może wstrzymać się ze zwrotem wpłaty do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia kuchnieorientalne.pl dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Sklep kuchnieorientalne.pl nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem lub odbiorem w punkcie (np. paczkomacie) i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

X. ZMIANY REGULAMINU

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:
  1. Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie.
  2. Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy najbliższym logowaniu.
 2. Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia – które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.
 2. W przypadku Klientów, będących Konsumentami, których miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem Danii), ale poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ust. 1 stosuje się takim zakresie, w jakim nie wyłącza zastosowania przepisów obowiązujących w państwie stałego pobytu Konsumenta, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zob. art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych [Rzym I, Dz.U.UE.L.2008.177.6]).
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl